I genomförandet av regeringsuppdraget Uppdrag om fortbildning i läs- och skrivutveckling – Läslyftet ska Skolverket genomföra kompetensutvecklingsinsatser för lärare i läs- och skrivutveckling med fokus på det kollegiala lärandet.

Filmerna är ett stöd för lärare i grundskolans alla årskurser och ämnen att utveckla kvaliteten på undervisningen genom att dels visa kollegiala samtal om relevanta frågor och dels exemplifiera hur undervisning kring textsamtal kan gestalta sig. Filmerna fungerar även som ett underlag för kollegiala diskussioner. 

Projektet har inneburit inspelning på många orter och skolor runt om i Sverige samt delvis i Teknomedias studio. Inom kort lanseras utbildningsfilmerna på Skolverket.se och på Youtube.

Vi tackar för det prestigefyllda uppdraget och det goda samarbetet med Skolverket.